PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE „POMAROL” SPÓŁKA AKCYJNA W BISKUPCU KRS 0000151794, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO WPIS DO REJESTRU: 5 MARCA 2003 R.

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „POMAROL” S.A. w Biskupcu, ul. Przemysłowa 4, na podstawie art. 395, 399, 402 §1, 2 Kodeksu Spółek Handlowych , § 13 i §17 Statutu Spółki oraz ustawy o rachunkowości, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2020 r. WZA rozpocznie się o godzinie 13:00 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego WZA.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zwyczajnego WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w kapitale własnym, przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.